ระบบภาษาอังกฤษออนไลน์
speexx

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ตั้งเป้าหมายในการเรียน
ตั้งเป้าหมายในการเรียน     • การเรียนภาษาแบบ E-learning นั้น ต้องอาศัยแรงจูงใจจากตัวผู้เรียนมากขึ้น กว่าการเรียนในรูปแบบเดิม      • พิจารณาดูว่าปัจจัยใดเป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุด และสำคัญที่สุดที่จะเรียนภาษา ให้ตั้งเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้จริง      • ลำดับความสำคัญ      • เอาชนะการต่อต้านและความขึ้เกียจของตนเอง โดยการยึดเหนี่ยวกับแผนการเรียน กำหนดเวลาของการกระทำการสิ่งหนึ่งๆ เพื่อให้สำเร็จลุล่วง      • ให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และกำหนดเวลาเรียนที่แน่นอนจัดการกับเวลาเรียน     • บอกกับเพื่อนๆ และติวเตอร์ ถึงความจำเป็นและความตั้งใจที่จะเรียนรู้ รวมถึงเป้าหมายที่คุณต้องทำให้สำเร็จ      • การบรรลุเป้าหมายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อยึดอยู่กับแผน ควรกำหนดตารางเวลาเรียนในช่วงระหว่างสัปดาห์ และเผื่อเวลาสำรองไว้ด้วย      • เริ่มเรียนจากระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 30 นาที      • เมื่อชั่วโมงการเรียนยาวนาน ควรหาเวลาพักบ้างใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการเรียน     • ทบทวนเนี้อหาที่เป็นความรู้ใหม่ให้บ่อยครั้ง      • ไม่ลืมที่จะทบทวนสิ่งที่เคยคิดว่ายากในตอนแรก      • จัดตารางเพื่อทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในแผนการเรียนด้วย      • เมื่อเรียนอย่างคร่ำเคร่ง อย่าลืมพักบ้าง      • ให้รางวัลตนเองเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นำสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้     • ใช้วิธีการสื่อสารต่างๆให้เป็นประโยชน์ (อีเมล์ หรือ โทรศัพท์) เพื่อโต้ตอบกับผู้เรียนคนอื่นและติวเตอร์      • แบ่งปันเคล็ดลับการเรียนรู้และความก้าวหน้าของการเรียนกับเพื่อนร่วมงานลดสิ่งที่จะมารบกวนช่วงระหว่างการเรียน     • วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจรบกวนการเรียน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ลักษณะสถานที่เรียน เพื่อนร่วมงานบริเวณนั้น)      • สร้างบรรยากาศการเรียนที่ปลอดปัจจัยการรบกวนข้างต้น โอนสายเรียกเข้าให้เพื่อนระหว่างการเรียน และพูดคุยถึงผลที่ได้กับเพื่อนๆ และติวเตอร์
27 พฤษภาคม 2562
การฝึกคำศัพท์
การฝึกคำศัพท์ในศูนย์ฝึกคำศัพท์ โฟล์เดอร์ คำศัพท์ของฉัน (My words) ผู้เรียนสามารถจัดการหลักสูตรของตนเองและเลือกฝึกคำศัพท์ที่คิดว่าไม่รู้ น่าสนใจ หรืออยากฝึกเพิ่มเติม ซึ่งทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ในทุกๆแบบฝึกหัด ผู้เรียนสามารถคลิกขวาที่คำศัพท์ที่ต้องการฝึก แล้วคลิกเลือกสัญลักษณ์ A เพื่อเพิ่มคำศัพท์เข้ามาที่ โฟล์เดอร์ คำศัพท์ของฉัน (My words) ผู้เรียนสามารถจัดเรียงคำศัพท์ โดยการเพิ่มโฟล์เดอร์ต่างๆภายในโฟล์เดอร์นี้การฝึกคำศัพท์ใน กล่องบัตรคำศัพท์ จะช่วยให้ผู้เรียนฝึกคำศัพท์ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ เพียงแค่เลือกคำศัพท์ในโฟล์เดอร์ คำศัพท์ของฉัน (My words) แล้วเลือก เพิ่มในกล่องบัตรคำศัพท์จากนั้นให้เข้าไปที่ ส่วนแยกที่1 (compartment 1) แล้วเลื่อกรูปแบบการฝึก ที่มีทั้ง การจดจำ การแปล หรือ การเขียนตามคำบอกหลังจากที่ผ่านการฝึกคำศัพท์ในส่วนแยกที่1 คำศัพท์จะไปอยู่ในส่วนแยกที่2 ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการฝึกใหม่ ทำเช่นนี้จนถึง ส่วนแยกที่5
29 มิถุนายน 2559