ระบบภาษาอังกฤษออนไลน์
speexx

ตั้งเป้าหมายในการเรียน

     • การเรียนภาษาแบบ E-learning นั้น ต้องอาศัยแรงจูงใจจากตัวผู้เรียนมากขึ้น กว่าการเรียนในรูปแบบเดิม
     • พิจารณาดูว่าปัจจัยใดเป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุด และสำคัญที่สุดที่จะเรียนภาษา ให้ตั้งเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้จริง
     • ลำดับความสำคัญ
     • เอาชนะการต่อต้านและความขึ้เกียจของตนเอง โดยการยึดเหนี่ยวกับแผนการเรียน กำหนดเวลาของการกระทำการสิ่งหนึ่งๆ เพื่อให้สำเร็จลุล่วง
     • ให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และกำหนดเวลาเรียนที่แน่นอน

จัดการกับเวลาเรียน

     • บอกกับเพื่อนๆ และติวเตอร์ ถึงความจำเป็นและความตั้งใจที่จะเรียนรู้ รวมถึงเป้าหมายที่คุณต้องทำให้สำเร็จ
     • การบรรลุเป้าหมายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อยึดอยู่กับแผน ควรกำหนดตารางเวลาเรียนในช่วงระหว่างสัปดาห์ และเผื่อเวลาสำรองไว้ด้วย
     • เริ่มเรียนจากระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 30 นาที
     • เมื่อชั่วโมงการเรียนยาวนาน ควรหาเวลาพักบ้าง

ใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการเรียน

     • ทบทวนเนี้อหาที่เป็นความรู้ใหม่ให้บ่อยครั้ง
     • ไม่ลืมที่จะทบทวนสิ่งที่เคยคิดว่ายากในตอนแรก
     • จัดตารางเพื่อทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในแผนการเรียนด้วย
     • เมื่อเรียนอย่างคร่ำเคร่ง อย่าลืมพักบ้าง
     • ให้รางวัลตนเองเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นำสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้

     • ใช้วิธีการสื่อสารต่างๆให้เป็นประโยชน์ (อีเมล์ หรือ โทรศัพท์) เพื่อโต้ตอบกับผู้เรียนคนอื่นและติวเตอร์
     • แบ่งปันเคล็ดลับการเรียนรู้และความก้าวหน้าของการเรียนกับเพื่อนร่วมงาน

ลดสิ่งที่จะมารบกวนช่วงระหว่างการเรียน

     • วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจรบกวนการเรียน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ลักษณะสถานที่เรียน เพื่อนร่วมงานบริเวณนั้น)
     • สร้างบรรยากาศการเรียนที่ปลอดปัจจัยการรบกวนข้างต้น โอนสายเรียกเข้าให้เพื่อนระหว่างการเรียน และพูดคุยถึงผลที่ได้กับเพื่อนๆ และติวเตอร์

ปรับปรุงข้อมูล : 27/5/2562 13:42:24     ที่มา : ระบบภาษาอังกฤษออนไลน์     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1705

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด