ระบบภาษาอังกฤษออนไลน์
speexx
ตั้งเป้าหมายในการเรียน
ตั้งเป้าหมายในการเรียน     • การเรียนภาษาแบบ E-learning นั้น ต้องอาศัยแรงจูงใจจากตัวผู้เรียนมากขึ้น กว่าการเรียนในรูปแบบเดิม      • พิจารณาดูว่าปัจจัยใดเป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุด และสำคัญที่สุดที่จะเรียนภาษา ให้ตั้งเป้าหมายที่สามารถปฏิบัติได้จริง      • ลำดับความสำคัญ      • เอาชนะการต่อต้านและความขึ้เกียจของตนเอง โดยการยึดเหนี่ยวกับแผนการเรียน กำหนดเวลาของการกระทำการสิ่งหนึ่งๆ เพื่อให้สำเร็จลุล่วง      • ให้ความสำคัญกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และกำหนดเวลาเรียนที่แน่นอนจัดการกับเวลาเรียน     • บอกกับเพื่อนๆ และติวเตอร์ ถึงความจำเป็นและความตั้งใจที่จะเรียนรู้ รวมถึงเป้าหมายที่คุณต้องทำให้สำเร็จ      • การบรรลุเป้าหมายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ดังนั้นเพื่อยึดอยู่กับแผน ควรกำหนดตารางเวลาเรียนในช่วงระหว่างสัปดาห์ และเผื่อเวลาสำรองไว้ด้วย      • เริ่มเรียนจากระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 30 นาที      • เมื่อชั่วโมงการเรียนยาวนาน ควรหาเวลาพักบ้างใช้วิธีการที่เหมาะสมกับการเรียน     • ทบทวนเนี้อหาที่เป็นความรู้ใหม่ให้บ่อยครั้ง      • ไม่ลืมที่จะทบทวนสิ่งที่เคยคิดว่ายากในตอนแรก      • จัดตารางเพื่อทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาในแผนการเรียนด้วย      • เมื่อเรียนอย่างคร่ำเคร่ง อย่าลืมพักบ้าง      • ให้รางวัลตนเองเมื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นำสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองไปประยุกต์ใช้     • ใช้วิธีการสื่อสารต่างๆให้เป็นประโยชน์ (อีเมล์ หรือ โทรศัพท์) เพื่อโต้ตอบกับผู้เรียนคนอื่นและติวเตอร์      • แบ่งปันเคล็ดลับการเรียนรู้และความก้าวหน้าของการเรียนกับเพื่อนร่วมงานลดสิ่งที่จะมารบกวนช่วงระหว่างการเรียน     • วิเคราะห์ปัจจัยที่อาจรบกวนการเรียน (โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ลักษณะสถานที่เรียน เพื่อนร่วมงานบริเวณนั้น)      • สร้างบรรยากาศการเรียนที่ปลอดปัจจัยการรบกวนข้างต้น โอนสายเรียกเข้าให้เพื่อนระหว่างการเรียน และพูดคุยถึงผลที่ได้กับเพื่อนๆ และติวเตอร์
27 พฤษภาคม 2562     |      1348
การฝึกคำศัพท์
การฝึกคำศัพท์ในศูนย์ฝึกคำศัพท์ โฟล์เดอร์ คำศัพท์ของฉัน (My words) ผู้เรียนสามารถจัดการหลักสูตรของตนเองและเลือกฝึกคำศัพท์ที่คิดว่าไม่รู้ น่าสนใจ หรืออยากฝึกเพิ่มเติม ซึ่งทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ในทุกๆแบบฝึกหัด ผู้เรียนสามารถคลิกขวาที่คำศัพท์ที่ต้องการฝึก แล้วคลิกเลือกสัญลักษณ์ A เพื่อเพิ่มคำศัพท์เข้ามาที่ โฟล์เดอร์ คำศัพท์ของฉัน (My words) ผู้เรียนสามารถจัดเรียงคำศัพท์ โดยการเพิ่มโฟล์เดอร์ต่างๆภายในโฟล์เดอร์นี้การฝึกคำศัพท์ใน กล่องบัตรคำศัพท์ จะช่วยให้ผู้เรียนฝึกคำศัพท์ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ เพียงแค่เลือกคำศัพท์ในโฟล์เดอร์ คำศัพท์ของฉัน (My words) แล้วเลือก เพิ่มในกล่องบัตรคำศัพท์จากนั้นให้เข้าไปที่ ส่วนแยกที่1 (compartment 1) แล้วเลื่อกรูปแบบการฝึก ที่มีทั้ง การจดจำ การแปล หรือ การเขียนตามคำบอกหลังจากที่ผ่านการฝึกคำศัพท์ในส่วนแยกที่1 คำศัพท์จะไปอยู่ในส่วนแยกที่2 ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการฝึกใหม่ ทำเช่นนี้จนถึง ส่วนแยกที่5
29 มิถุนายน 2559     |      1384
ตัวเลขมหัศจรรย์
ตัวเลขมหัศจรรย์เมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกหัด เป้าหมายที่ผู้เรียนควรจะทำให้ได้โดยปกติจะอยู่ที่ 100 % จำเป็นเสมอไปไหม?ในแบบฝึกหัดการออกเสียง 100% ไม่ใช่เป้าหมาย เพราะ 100% นั้นหมายความว่าผู้เรียนออกเสียงได้เหมือนกับเสียงที่ได้ถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมทุกประการ ซึ่งความจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นเป้าหมายในการฝึกการออกเสียงควรจะลดหลั่นกันไปตามระดับหลักสูตรดังนี้A1, A2 ควรได้คะแนนการออกเสียงอย่างต่ำ 40%B1 (B1.1, B1.2) ควรได้คะแนนการออกเสียงอย่างต่ำ 50%B2 (B2.1, B2.2) ควรได้คะแนนการออกเสียงอย่างต่ำ 60%BUSINESS ควรได้คะแนนการออกเสียงอย่างต่ำ 70% หรือมากกว่านั้น
29 มิถุนายน 2559     |      960
สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ
การตรวจคำตอบเมื่อผู้เรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนจำเป็นต้องคลิก ‘ตรวจคำตอบ’หากคะแนนในแบบฝึกหัดนั้นยังได้ไม่ถึง 57% ผู้เรียนไม่ควรที่จะทำแบบฝึกหัดเพียงครั้งเดียว เราแนะนำให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดซ้ำจนกว่าจะได้คะแนนข้างต้น แล้วจึงทำแบบฝึกหัดถัดไป ผู้เรียนควรจะทำแบบฝึกหัดจนกว่าจะเข้าใจ ซึ่งนั่นคือการเรียนรู้การออกจากโปรแกรมให้สมูรณ์หากโปรแกรมมีการแจ้งเตือนขณะที่ทำการปิดโปรแกรมให้ทำการคลิก \"OK\" เข้าสู่ระบบใหม่แล้วทำการออกจากระบบอีกครั้ง เพื่อให้โปรแกรมเก็บคะแนนครั้งล่าสุดที่ทำ
29 มิถุนายน 2559     |      540
จำนวนแบบฝึกหัด Speexx
ในหลักสูตร English A1-A2 จะประกอบด้วยEnglish Course A1 มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 255 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 170 แบบฝึกหัดEnglish Course A2 มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 223 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 146 แบบฝึกหัดรวมทั้งหมด 794 แบบฝึกหัดในหลักสูตร English B1 จะประกอบด้วยEnglish Course B11 มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 237 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 150 แบบฝึกหัดEnglish Course B12 มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 227 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 122 แบบฝึกหัดรวมทั้งหมด 736 แบบฝึกหัดในหลักสูตร English B2 จะประกอบด้วยEnglish Course B21 มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 234 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 126 แบบฝึกหัดEnglish Course B22 มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 220 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 114 แบบฝึกหัรวมทั้งหมด 694 แบบฝึกหัดในหลักสูตร English Business English จะประกอบด้วยEnglish Course Telephoning มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 91 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 64 แบบฝึกหัดEnglish Course Correspondence มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 90 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 15 แบบฝึกหัดEnglish Course Meetings มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 85 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 61 แบบฝึกหัดEnglish Course Presentations มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 85 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 45 แบบฝึกหัดEnglish Course Negotiations มีแบบฝึกหัดทั้งหมด 87 แบบฝึกหัด และการออกเสียง 57 แบบฝึกหัดรวมทั้งหมด 680 แบบฝึกหัด
29 มิถุนายน 2559     |      13277
ทั้งหมด 2 หน้า